تفاوت کلمات مشابه (جلسه چهارم)

تفاوت دو کلمه advice و advise این دو کلمه با معنی مشابه اما کاربرد متفاوت باعث شده که خیلی زبان آموزا با مشکل روبه رو بشن. توی این درس تفاوت بین این دو کلمه رو واستون مشخص می کنیم. مراجعه می کنیم به دیکشنری آکسفورد: advice /ədˈvīs/ Noun Guidance or recommendations concerning prudent future action, […]

کلمات مشابه

تفاوت بین کلمات مشابه (جلسه سوم)

تفاوت دو کلمه apprise و appraise این دو کلمه با شکل تقریبا مشابه اما معنی کاملا متفاوت، جزو دو کلمه هستند که ممکنه اشتباه به جای همدیگه به کار برن. برای بررسی این دو سری می زنیم به دیکشنری آکسفورد:  ➡ /Appraise /əˈprāz Verb [With object] Assess the value or quality of: she stealthily appraised […]