تعریف مصدر و اسم مصدر

تعریف مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی

تعریف مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی اسم مصدر کلمه ای است که ریشه فعلی دارد و با اضافه کردن ing به آخر فعل ساخته می شود. اسم مصدر کلیه خواص اسم را دارد و در حقیقت یک نوع، اسم معنی نیز محسوب می گردد. مثلاٌ وقتی می گوییم سیگار کشیدن برای بدن شما […]