پیشوندهای بیانگر تعداد

پیشوندهای بیانگر تعداد

پیشوندهای بیانگر تعداد Uni = یک، یکی، متحد، یگانه، یکدست uni + directional = یک طرفه، یک جهتی uni + form = یک دست، یک شکل universal = جهانی، فراگیر، همه گیر uni + code = کدهای یکدست، کد یکسان union = اجتماع، انجمن united = متحد، واحد Multi = چند، چند تایی، چندگانه multi […]