تصحیح اشتباه در زبان انگلیسی (سلسله مقالات روشهای یادگیری)

بایستی همیشه درگیر تصحیح اشتباهات خود به زبان انگلیسی باشیم؟ پرهیز کردن از اشتباه کمابیش ناشدنی است. به‌ویژه برای کسانی که درگیر یادگرفتن زبان تازه‌ای هستند. چالش ولی آنجایی به وجود می‌آید که نگرش زبان‌آموز و آموزگار از تصحیح اشتباه و تأثیرات آن در فرایند یادگیری، اشتباه باشد. پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که تصحیح ایرادهای […]