عبارات کاربردی پیرامون تشکر کردن

عبارات کاربردی پیرامون تشکر کردن

در موقعیت های رسمی تر می توان از عبارت Thank You very Muchبه معنای بسیار متشکرم استفاده نمود که در پاسخ عباراتی نظیر You’re Welcomeبه معنای خواهش می کنم و یا Don’t mention itبه معنای مهم نیست و یا It was my pleasureبه معنای خوشحال شدم به کار می رود. در انگلیسی امریکن علاوه بر […]