زبان جدید

ترکیب در جمله بوسیله (not only … but also )

ترکیب در جمله بوسیله (not only… but also) جملاتی که دارای فاعل یکسان هستند بوسیله کلمات (not only) و (but also) به هم ربط داده می شوند. همیشه برای ترکیب دو جمله بوسیله (not only) و (but also) و فاعل و فعل مشترک بین دو جمله را نوشته و سپس (not only) آورده و سپس […]