ترجمه کلمه research:

ترجمه کلمه research در انگلیسی

ترجمه واژه research – علوم تخصصی و دانشگاه ترجمه کلمه research پژوهش، تحقیق، جستجو، تجسس، کاوش، کندوکاو مترادف ها: Analysis, exploration, inquiry, investigation, groundwork, probe, experimentation, inquisition کاربرد در جمله: .My research focuses on climate change and I hope to answer some important questions تمرکز تحقیقات من بر شرایط آب و هوا می باشد و من […]