ترتیب در زبان انگلیسی

ترتیب در زبان انگلیسی

هرگاه در زبان انگلیسی بخواهیم تعدادی دستورالعمل ، یا تعدادی مسئله و نظایر آن ها را به ترتیب بیان کنیم از کلمات first ، second ،third یا firstly ، secondly الی آخر ، در ابتدای جمله استفاده می کنیم و پس از آن ها ویرگول می آوریم : .She left her job for three reasons. […]