تاثیر خلاصه نویسی در یادگیری زبان

تاثیر خلاصه نویسی در یادگیری زبان

خلاصه نویسی خلاصه نویسی:  :Summary writing/Precis Writing   خلاصه نویسی منظور از خلاصه نویسی، درک و نوشتن مفاهیم و نکات اصلی و اساسی یک متن است. بطوری که خواننده بتواند بدون اینکه وقت زیادی صرف جزئیات و نکات کم اهمیت آن کند، به منظور اصلی نویسنده پی ببرد. برای اینکه بتوان بطور صحیح ، متنی […]