بیان مفهوم نسبتا در زبان انگلیسی

بیان مفهوم “نسبتا” در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی واژه های مختلفی برای مفهوم نسبتا وجود دارد. هرکدام از این واژه ها کاربرد خاصی دارند. برای یادگرفتن نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از این واژه ها با من همراه باشید. fairly واژه های fairly ، quite ، rather و pretty وقتی در جمله زبان انگلیسی جلوی صفت یا قید […]