یک روش پیشنهادی برای به خاطر سپردن لغات

براى یادگیرى لغات در زبان انگلیسى راههاى مختلفى وجود دارد که بهترین آنها جمله سازى با کلمات موجود است اما این جمله باید به زبان انگلیسى باشد؟؟ پاسخ منفى است. زیرا اگر بخواهیم براى لغات جدید جمله انگلیسى بسازیم خود نیاز به اطلاعات دیگرى دارد که این کار را کمى مشکل میکند. روش بهتر آن […]