بررسی تفاوت strength و power

بررسی تفاوت strength و power

در این مقاله به بررسی تفاوت strength و power در زبان انگلیسی و بیان نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم. Strength کلمات strength و power را هنگامی به کار می برند که بخواهند از قدرت شخص یا چیزی سخن بگویند. کلمه ی strength را اگر برای شخص به کار برند، […]