لغات مربوط به مدرسه و دانشگاه

لغات مربوط به مدرسه و دانشگاه

school مدرسه nursery school / kindergarten مهدکودک primary school مدرسه ابتدایی secondary school دبیرستان state school مدرسه دولتی، مدرسه عمومی private school / independent school مدرسه خصوصی boarding school مدرسه شبانه روزی sixth-form college کالج مقدماتی technical college کالج فنی vocational college دانشکده فنی و حرفه ای art college کالج هنر teacher training college دانشکده تربیت […]