اینترنت

لغات (اینترنت و سرچ کردن)

در این جلسه لغاتی را پیرامون کار با اینترنت و نحوه سرچ گردآوری کرده ایم که توضیح انگلیسی و (در بیشتر موارد) معانی تحت اللفظی آنها آورده می شود: (مرورگر) a browser : a program used to view the Internet Microsoft Internet Explorer and Firefox are examples of popular Internet browsers  💡  to click : ♦ to press the button […]