انواع کلمات در زبان انگلیسی

انواع کلمات در زبان انگلیسی (جلسه اول)

انواع کلمات در زبان انگلیسی در دستور زبان انگلیسی هشت نوع کلمه وجود دارد: 1- اسم (Noun). مثال: Ali – book – lion – umbrella 2- صفت (Adjective) مثال: large – good – hot – beautiful 3- ضمير (Pronoun) مثال: him – them – We – They 4- فعل (Verb) مثال: go – come – […]