در انگلیسی چگونه با ملایمت انتقاد کنیم

در انگلیسی چگونه با ملایمت انتقاد کنیم

اگر انتقاد، بد استفاده شود می تواند موجب آسیب شود. اما اگر در راه درستش استفاده شود می تواند ابزاری برای یادگیری باشد. از این نکات استفاده کنید تا انتقادی سازنده داشته باشید و چیزی منفی را به تجربه ای مثبت برای خود و دیگران تبدیل کنید. از اتهام مستقیم بپرهیزید عباراتی مانند “You’re wrong!” […]