افعال هم معنی با امتناع کردن

افعال هم معنی با امتناع کردن

افعال زبان انگلیسی refuse ، reject ، decline و turn down همگی یا به معنای امتناع از انجام کاری است که از ما خواسته شده است ( و در این معنا متضاد آن ها فعل agree to  است) ؛ یا در غیر این  صورت ، به معنای رد چیزی است که به ما پیشنهاد شده […]