افعال دو قسمتی

گرامر افعال دو قسمتی

نکات_گرامری ؛ افعال دو قسمتی 👇 ✅ این افعال ازیک فعل و یک حرف اضافه یا جزء قیدی تشکیل میشوند و دو نوع میباشند: افعال جدا شدنی و افعال جدا نشدنی. 🍯 1) افعال جداشدنی: 🔮 فرمول : فعل + جزء قیدی ( یا حرف اضافه) 🔑 افعال جداشدنی افعالی هستند که با اضافه شدن […]