اعضای خانواده در زبان انگلیسی

اعضای خانواده در زبان انگلیسی

father پدر godfather پدرخوانده (مفهوم مذهبی) mother مادر godmother مادر خوانده (مفهوم مذهبی) son فرزند پسر godson فرزند خوانده (مفهوم مذهبی) daughter فرزند دختر goddaughter دختر خوانده (مفهوم مذهبی) parent والدین stepfather ناپدری child (جمع: children) بچه stepmother نامادری husband شوهر stepson فرزند خوانده wife زن (همسر) stepdaughter دخترخوانده brother برادر stepbrother نا برادری sister خواهر stepsister […]