اصطلاحات کاربردی در مکالمه

✏️The IDM ” under sb’s ˈnose ” 🖌 اصطلاح” جلوی چشم کسی بودن” با دنیای زبان همراه باشید… @EnglishWorld_VN ☑️OALD: 👉(informal) 💎 1. If sth is under sb’s nose, it is very close to them but they cannot see it 🍂اگر چیزی جلوی چشم کسی باشد آن چیز خیلی به آنها نزدیک است اما نمیتوانند […]

اصطلاحات کاربردی

Are you nuts? خل شدی؟ Will you knock it off? میشه تمامش کنید؟ Could you excuse us for few minute? میشه چند لحظه ما را تنها بگذارید! The choice is yours. حق انتخاب با خودته. Do time آب خنک خوردن (دوران زندان را سپری کردن) Lets get something straight بذار مسئله رو روشن کنیم. Little […]

اصطلاحات کاربردی

to be more catholic than the pope. کاسه داغ تر از آش. Please pull yourself together. لطفا به اعصابت مسلط باش. I am no “spring chicken”. دیگه “جوون”نیستم (سرحال و قبراغ). Could you give me “a hint”, please? میشه یه “راهنمایی کوچیک” بکنین؟ we “drew lots” to see who would buy bread for breakfast. برای […]

اصطلاحات کاربردی

اصطلاحات کاربردی

  I don’t have much time, so let’s grab a quick bite. خیلی وقت ندارم ، پس سریع بریم یه چیزی بخوریم. I don’t want to take it easy so stop telling me to take it easy. نمیخوام ساده بگیرم ، انقدر بهم نگو ساده بگیر( سخت نگیر) If you don’t know where the shuttle […]

لغات و اصطلاحات کاربردی درباره مردن

مردن He died unmarried او ناکام از دنیا رفت. He died young او جوانمرگ شد. .He died in bed به مرگ طبیعی مرد. .He died penniless در فقر مطلق مرد. .He died aged 45 در سن 45 سالگی مرد. .He died a childbirth به هنگام تولد فرزندش (زایمان) مرد. .He died rich ثروتمند مرد. .He […]