اصطلاحات کاربردی در مکالمه

✏️The IDM ” under sb’s ˈnose ” 🖌 اصطلاح” جلوی چشم کسی بودن” با دنیای زبان همراه باشید… @EnglishWorld_VN ☑️OALD: 👉(informal) 💎 1. If sth is under sb’s nose, it is very close to them but they cannot see it 🍂اگر چیزی جلوی چشم کسی باشد آن چیز خیلی به آنها نزدیک است اما نمیتوانند […]