اصطلاحات و مکالمات خیابانی

مکالمات کاربردی (جلسات دوم)

اصطلاحات و مکالمات خیابانی بخش سوم I hope it works. Let’s cross our fingers. امیدوارم کار کنه ، بیا آرزوی موفقیت کنیم. That’s the coolest thing I’ve ever seen. It’s really out of this world. این فوق العاده ترین چیزی که من تا حالا دیدم ، واقعا بینظیره. I don’t know the answer to that […]

اصطلاحات کاربردی

اصطلاحات و مکالمات خیابانی (بخش دوم)

اصطلاحات و مکالمات خیابانی (بخش دوم) John told us a story and everyone got goose bumps. جان داستانی برامون تعریف کردو مو به تن ما سیخ شد . Let’s stay in touch. I’ll email you whenever I can. دسترس باش.هروقت بتونم بهت ایمیل میزنم. I don’t have the guts to go bungee jumping. من جرعت […]

مکالمات خیابانی (جلسه اول)

اصطلاحات و مکالمات خیابانی بخش اول .You don’t have to pay for me. Let’s go dutch today  مجبور نیستی پولی به من بدی ، امروز هرکی دُنگ خودشو میده ! .I have nothing to do. I’m bored to death کاری ندارم انجام بدم . خیلی کسل هستم .  bored to death = extremely bored خیلی […]