مکالمات خیابانی (جلسه اول)

اصطلاحات و مکالمات خیابانی بخش اول .You don’t have to pay for me. Let’s go dutch today  مجبور نیستی پولی به من بدی ، امروز هرکی دُنگ خودشو میده ! .I have nothing to do. I’m bored to death کاری ندارم انجام بدم . خیلی کسل هستم .  bored to death = extremely bored خیلی […]