اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری انگلیسی

چند نمونه از اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری در زبان انگلیسی Are you into smoke? اهل دود (سیگار) هستی؟ Clam up! خفه خون بگیر! Count me out. دور من و خط بکش. Excuse myself to say why. لطفا بذارید بگم چرا. Give me a five! بزن قدش! Good for you./lucky you. خوش به حالت. He is […]