اصطلاحات رایج در مکالمات

اصطلاحات رایج در مکالمات (سطوح مبتدی)

Englisch فارسی 🔊 Hello / 🔊 Hi سلام / درود 🔊 Good morning صبح بخیر 🔊 Good afternoon بعد از ظهر بخیر  🔊 Good evening عصر بخیر / شب بخیر 🔊 What’s your name? اسم شما چیست؟ 🔊 My name is … اسم من …. است. 🔊 I am … من …. هستم. 🔊 My friends call me … […]