اشتباهات رایج در Writing

اشتباهات رایج در رایتینگ از زمانها به درستی استفاده شود: (I went to my friend’s house yesterday and we play football. (Incorrect (I went to my friend’s house yesterday and we played football. (Correct   (I wake up every day at 6 a.m. Then I had breakfast with my parents. (Incorrect (I wake up every day at 6 a.m. Then I have […]