دو نکته گرامری پیرامون اسم ها (Nouns)

نکته 1: اسم های غیرقابل شمارش فقط یک شکل دارند و فعل بعد از آنها به شکل مفرد مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین وقتی به طور کلی در مورد آنها صحبت می کنیم حرف تعریف the نیز قبل از آنها استفاده نمی شود. اسم هایی که در این گروه قرار می گیرند شامل غذاها مانند […]