استفاده نادرست حرف اضافه

کاربرد نادرست حروف اضافه (قسمت دوم)

استفاده نادرست حرف اضافه: Using a Wrong Preposition: i استفاده نادرست حرف اضافه اشتباهات اغلب با به کار بردن حرف اضافه غلط بعد از کلمات معین رخ می دهند. فهرست زیر شامل کلماتی می باشد که اغلب درد سر ساز می باشند: [wptabs type=”accordion”] [wptabcontent]38. Guilty of, not for.[/wptabcontent] [wptabcontent] Don’t say: He was found […]

استفاده نادرست حرف اضافه

استفاده نادرست حروف اضافه ( بخش اول)

استفاده نادرست حرف اضافه: Using a Wrong Preposition:i استفاده نادرست حرف اضافه اشتباهات اغلب با به کار بردن حرف اضافه غلط بعد از کلمات معین رخ می دهند. فهرست زیر شامل کلماتی می باشد که اغلب درد سر ساز می باشند: [wptabs type=”accordion”] [wptabcontent]1. Absorbed (= very much interested) in, not at.[/wptabcontent] [wptabcontent] Don’t say: […]