نحوه استفاده از still

نحوه استفاده از still

نحوه استفاده از still در این مقاله به بیان نحوه استفاده از still در جمله زبان انگلیسی و بیان نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از still می پردازیم. در زبان انگلیسی Still معمولاً بلافاصله قبل از کلمه ی منفی می آید : .She still isn’t ready او هنوز آماده نیست. .They still don’t […]