دو نکته گرامری

سه نکته گرامری مهم

از so برای موافقت با یک عبارت مثبت و از neither برای موافقت با یک عبارت منفی استفاده میکنیم. در پاسخ، فعل را قبل از ضمیر قرار میدهیم. مثال:  پاسخ  عبارت So do I.  I always want to know what’s going on.  Neither do I. I don’t think it’s that bad .  Neither am I. […]