استفاده از صفت Angry در جمله

صفت angry به معنای «عصبانی» و «خشمگین» و «کلافه» و «اوقات‌تلخ» است. این واژه دارای هم‌معنی‌های فراوانی است.به عنوان نمونه می‌توان به صفاتی مانندِ annoyed و bitter و enraged و vexed و furious و irritated اشاره کرد. اولین نکته در استفاده از angry آشنایی با فعلی است که برای این صفت به کار می‌رود. He got angry. «او […]