ساختار تاکید

استرس و تاکید در زبان انگلیسی (ساختار تاکید)

توضیح را با یک مثال آغاز می کنیم. این دو جمله را بخوانید: او از مدرسه آمد. او از مدرسه آمد؟ هر دو جمله ساختار تلفظی یکسانی دارند اما چیزی در آنها وجود دارد که تفاوت بین جمله سوالی و خبری را نشان میدهد. اگر دقیق تر توجه کنید در جمله دوم تاکیدی بر قسمت […]