استخدام کردن در زبان انگلیسی

استخدام کردن در زبان انگلیسی

استخدام کردن به زبان انگلیسی – آیا می دانید در زبان انگلیسی اجاره کردن با چه واژه هایی بیان می شود؟ در زبان فارسی برای کرایه کردن (اجاره ) کردن چیزی به طور کلی از اصطلاح اجاره کردن استفاده می کنیم، اما در زبان انگلیسی با توجه به اینکه کرایه کردن برای مدت کوتاه یا مدت […]