اسامی مرکب و قواعد جمع بستن

اسامی مرکب و قواعد جمع بستن

اسامی مرکب و قواعد مربوط به جمع بستن آنها: اسم های مرکب اسم هایی هستند که از چند اسم یا چند کلمه ترکیب شده اند. اغلب این اسم ها حالت اضافه یا حالت صفت و موصوف را دارند. در جمع بستن s جمع را به آخر اسمی که در حالت موصوف قرار گرفته است می […]