اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

همه چیز درباره اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسم قابل شمارش: Countable Noun اسم قابل شمارش اسمی است که می توان تعداد آن را ذکر نمود و آن را شمرد و همه بدون اسنثناء جمع بسته می شوند و حرف تعریف نا معین a یا an در ابتداء آنها قرار می گیرد. مثال: دو سیب two apples یک سیب an apple دو کشتی […]