نکات گرامری Should

نکات گرامری Should

نکات گرامری Should در این مطلب به نکات گرامری Should می پردازیم. وقتی بخواهیم بگوییم انجام دادن کاری درست یا معقول است ، از should استفاده می کنیم: .I should read his new book من باید بیشتر ورزش کنم. وقتی بخواهیم به کسی توصیه کنیم که کاری را که انجام دهد ، از should استفاده […]