اجتناب از تکرار جملات طولانی

اجتناب از تکرار جملات

اجتناب از تکرار جملات طولانی: Avoiding Repetition of Long Sentences:i  اجتناب از تکرار جملات طولانی: برای اجتناب از تکرار جمله های طولانی، لازم است از فرمول های زیر استفاده کنیم تا مجبور به تکرار تمام جمله نشویم. اگر جملۀ ذکر شده، مثبت خبری باشد، در این صورت برای جلوگیری از تکرار تمام جمله و ضمناً […]