تمرین های تلفظ زبان انگلیسی

آواهای صدا دار مشترک زبان انگلیسی

صدای /æ/ صدای /æ/ در زبان انگلیسی تا حد زیادی مشابه صدای ” َ ” (فتحه) در زبان فارسی است. صدای /æ/ در انگلیسی یک صدای همیشه کوتاه است یعنی این صدا شکل بلند ندارد. صدای /æ/ معمولا توسط حرف “A” ساخته می شود. به مثال زیر توجه کنید: 🔊 cat : /kæt/ 🔊 hat […]