صفت های شخصیتی

📍 صفتهاى شخصيتى مربوط به آقايان 👱🏻 adventurous /ədven.tʃ ə r.əs/ ماجراجو , جسور 👱🏻 ambitious /æmbɪʃ.əs/ جاه طلب 👱🏻 boastful /bəʊs t .f ə l/ لاف زن 👱🏻 coarse /kɔs/ خشن 👱🏻 confident /kɒn.fɪ.d ə nt/ دارای اعتماد به نفس 👱🏻 courageous /kəreɪ.dʒəs/ دلیر , شجاع 👱🏻 cruel /kru.əl/ سنگدل 👱🏻 darling /dɑ.lɪŋ/ عزیز […]