لغات پرکاربرد مربوط به آب و هوا

لغات پرکاربرد مربوط به آب و هوا

sunshine نور آفتاب snowflake دانه برف rain باران hailstone دانه تگرگ snow برف to melt آب شدن / ذوب شدن hail تگرگ to freeze یخ زدن / منجمد شدن drizzle باران ریز to thaw گرم شدن /  آب شدن sleet برف و باران to snow برف باریدن shower باران تند to rain باران باریدن mist […]

جملات رایج آب و هوا

آب و هوا – جملات رایج آب و هوا 1- امروز باد می وزد. .It’s windy today 2- باد سردی می وزد. .A cold wind is blowing 3- این باد تا استخوان نفوذ می کند. .This wind cuts like a knife 4- باد در میان درختان زوزه می کشد. .The wind is howling through the […]