نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای قلی زاده S1 فرد 4-5:30 دانلود 
آقای صفری S3 زوج 4-5:30 دانلود 
خانم رضایی S4 فرد 7:30-9 دانلود
آقای فتحی S6 فرد 5:45-7:15 دانلود