نام استاد نام دوره زوج / فرد ساعت کلاس دانلود کارنامه (Pdf)
آقای رضایی آرا PI1 زوج 5:45-7:15 دانلود
خانم صادقی مهر PI1 فرد 4-5:30 دانلود
آقای بهرامی PI2 زوج 7:30-9 دانلود
آقای یادگاری PI2 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای قلی زاده PI3 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای برهانفر PI3 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای صفری PI3 زوج 5:45-7:15 دانلود
آقای احمدی PI4 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای افرازی PI4 فرد 5:45-7:15 دانلود
آقای قلی زاده PI4 فرد 7:30-9 دانلود
آقای مهرعلی PI6 زوج 7:30-9 دانلود
آقای افرازی PI6 cnvr فرد 7:30-9 دانلود