کلاس درس استاد صفری

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد صفریPI67:30-9فرد6696
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محمد امین اسدی مقدم40306070*
سهیل مفخمیان40256967*
محمد حسین محمد نژاد45346069.5*
امین دلیر50307678*
امیر حسین درمانبک40256565*
عرفان مولایی40277571*
رامتین مولوی35306565*
امین افسری40336971*
امیر مهدی قنبری35306565*
امیر حسین شاهی40256766*

سوال ها