کلاس آقای بهرامی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
استاد بهرامیTop Notch 1Ba4-5:30زوج6649
Student's nameClass Performance
(out of75)
Story Book
(out of 25)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محدثه ملا علی44347878
مریم علی محمدی50429694
فاطمه بابایی50429392.5
زهرا زمانی فرد50428890
نرگس عابدین فر50
ریحانه سلیمانی50308281
معصومه زارعی423983
82
آیدا حاتمی30257766
ملیکا بهادری50369490
فاطمه سلیمانی48
سعیده صحرایی48408184.5
سوگند کرمی46367377.5
آیلار جبلی48309184.5
فاطمه موسوی38417979
الهه نوروزی50388486

سوال ها