کارنامه کلاس استاد درزی

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
درزیtop notch 1Ab4-5:30زوج5908
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
مهدی رسولی1009095
حامد نصیری1009095
محمد حسین شریفی1009296
مهدی مرادی1009296
علیرضا فتوحی1009095
امیرحسین محمدزاده958992
مهدی سیفی959595
مهدی زمانی959595
امیرمهدی معصومی959595
علیرضا محمدی959595
محمدرضا رضایی-90-

سوال ها