کارنامه کلاس استاد یوسفی (ترم تابستان 1،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
یوسفی Head Way Upper 45:45-7:15زوج6063
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
شقایق زمانی5050100100
لیلا عربی50509095
رقیه امیری50508090
فاطمه فیروزی50508090
الهه فمی تفرشی50508090
فائزه صیفی کار50508592.5
پرستو صیفی کار50508090
رز سلیمانی50508090
آرزو پیری50508592.5
مهدیه رضوانی50509095
فاطمه امانتی5050--
مژده جعفری50509095
زهرا فیروزی50508090

سوال ها