کارنامه کلاس استاد یوسفی (ترم تابستان 1،سال 1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
یوسفی Summit 2Ac7:30-9فرد6087
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail Teacher's Comment
محمدرضا لشینی50509597.5
امین تراویده50509396.5
امیرحسین موسیوند50509497
حسین بخشایشی50509396.5
علی صونی50509597.5
امیرحسین آقایاری50509095
ستار سری پور50509396.5

سوال ها