کارنامه کلاس استاد چراغیان

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
چراغیانE27:30-9فرد5912
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
محمد قربانی1006884
علی ببری956781
امیرحسین حبیبی1008190.5
پارسا یوسفی1006381.5
امیرحسین نورالهی---
احسان حسن زاده936277.5
محمدمهدی فلاحی1009296
سروش شکرآبادی957183
علیرضا قربانی997084.5
محمدمهدی داودی856072.5
امیرحسین نعیمی پژوه936076.5
افسانه عبدی80A-
پوریا فتاحی936981

سوال ها