کارنامه کلاس استاد چراغیان

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
چراغیانF.C.E 27:30-9زوج5931
Student's nameClass activity
(out of 100)
Final exam score
(out of 100)
Total mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
پدرام رحمتی62
یاسین توکلی976078.5
نوید زمانی957886.5
مصطفی بهمنی956680.5
علی واحدی956278.5
علی اردیخانی1007688
فرزاد مطیع1007286
محمد عرفان حیدری956881.5

سوال ها