کارنامه کلاس استاد پولادوند(ترم تابستان 2،سال1395)

Teacher's nameLevelTimeEven/Odd daysClass code
پولادوندA17:30-9فرد6142
Student's nameClass Performance
(out of 50)
Story Book
(out of 50)
Final Exam
(out of 100)
Total Mark
(out of 100)
TopPassConditionalFail
میثم مرادی50469496
محمد روح الهی40408080
حسینی44469090
علی حسینی30307869
محمدمهدی سعادتی50468892
آرزو عظیمی50509698
عرفان قائم مقامی45459090
نوید رضا زاده50509497
منصور داودی4848
رضا نوید48488490
پریسا شارگان45457080

سوال ها